Vishesh Ashrayadate- ( Rs. 10,000 /- yearly )

1. Shri. Ravi Wavre, Baroda
2. Late Smt. Tarabai Pampatwar, Palasgaon
3. Shri. Uday Gohokar, Wani/Nagpur
4. Shri. Kiran Dikundwar, Wani
5. Shri. Dilip Adpawar, Wani
6. Dr. Mahendra Lodha, Wani
7. Shri. Shailesh Subhashrao Totewar, Wani
8. Shri. Nemichandji Gupta, Wani
9. Mahavira Agricare, Wani