Encouraging Donors ( Rs. 25,000 /- yearly )

Sr.No. Name
1. Shri. Shridharrao Padmawar, Bhadrawati
2. Engg. Mayur Gadewar, Singapur
3. Dr. Vishwas Zade, Chandrapur
4. Shri. Govind Shriniwar, Nashik
Shri. Bharat Gundawar, Aurangabad
5. Sachin Poshattiwar, Nagpur
6. Sunil Katkade, Wani
7. Mrs. Vaishali Ravi Wavre, Baroda
8. Parikshit Kondawar, Wani